Newsletter ?.?.?.Π. 03/03/2023

Newsletter ?.?.?.Π. 03/03/2023

??βδομαδιαίο ?νημερ??ικ? ?ελ?ίο              Παρα?κε?ή, 3 ?αρ?ίο? 2023


?ήλ??η ?.?.?.Π. για ?ο ?ραγικ? ?ιδηροδρομικ? δ???ύ?ημα ??α Τέμ?η

«Σήμερα ?ο? η κοιν?νία ?η? ??ρα?  ?αρακολο?θεί ενεή ?ην εξέλιξη ?η? ανεί???η? ?ραγ?δία? α?? ?η ?ύγκρο??η ??ν δύο ?ραίν?ν ??α Τέμ?η, η ?κέ?η μα? είναι με ?ι? οικογένειε? ??ν ?ραγικ?ν θ?μά??ν ?ο? ?ολύνεκρο? δ?????ήμα?ο? αλλά και με ?ι? οικογένειε? ??ν ?ρα?μα?ι?ν. Τα μέλη και ?ο ?.Σ. ?ο? ?.?.?.Π. εκ?ράζο?με ??γκλονι?μένοι ?ην βαθύ?α?η θλί?η για ?ην ?ραγ?δία ?ο? ??νέβη και ?α ειλικρινή μα? ??λλ??η?ήρια ?ρο? ?ι? οικογένειε? ??ν θ?μά??ν, αλλά και ε???μα??ε γρήγορη ανάρρ??η ??ο?? ?ρα?μα?ίε?». 


??ί?κε?η ?ο? Πρέ?βη ?η? ?α?κή? ?ημοκρα?ία? ?η? ?ίνα? ??ο ?μ?ορικ? και ?ιομη?ανικ? ??ιμελη?ήριο Πειραι??

?να νέο κε?άλαιο για ?ην ?εραι?έρ? ανά???ξη ??ν ?λληνοκινεζικ?ν  εμ?ορικ?ν ??έ?ε?ν άνοιξε με ?ην ε?ί?κε?η ?ο? Πρέ?βη ?η? ?α?κή? ?ημοκρα?ία? ?η? ?ίνα? ??ην ?λλάδα, αξι??ιμο κ. Xiao Junzheng, ??ο ?μ?ορικ? και ?ιομη?ανικ? ??ιμελη?ήριο Πειραι??, ?ον ο?οίο ??ν?δε??αν η Σύμβο?λο? ??Υ, κα Li Ying, και ο ?ραμμα?έα? ??Υ, κ. Li Gang. ? Πρέ?βη? ενημερ?θηκε α?? ?ον ?ρ?εδρο ?ο?? 

Περι????ερα?


?ήλ??η ?ροέδρο? ?.?.?.Π. & Π.?.Σ.?., ?α?ίλη ?ορκίδη, για ?α α?ο?ελέ?μα?α ??ν ?ειμεριν?ν εκ????ε?ν ??ην ???ική: «?ι δια?ορέ? ??α ?ρο??ν?α ?ακ?ικ?ν εκ????ε?ν και αλ??ίδ?ν ?αμηλού κ???ο??»

?ι ?ειμερινέ? ?ακ?ικέ? εκ????ει? ολοκληρ?θηκαν με θε?ικ? ?ρ??ημο για ?ι? εμ?ορικέ? ε?ι?ειρή?ει? ?η? ???ική? και με ??μ?έρο??ε? αγορέ? για ?ο?? κα?αναλ??έ?. ?ι εναλλαγέ? ??ν καιρικ?ν ??νθηκ?ν, ?ο? ε?ικρά?η?αν ?ον ?ε?ιν? ?ειμ?να, άλλαξαν εν μέρει ?ι? καθιερ?μένε? αγορα??ικέ? ??νήθειε? ??ν κα?αναλ???ν κα?ά ?η διάρκεια ??ν ?ακ?ικ?ν εκ????ε?ν?  

Περι????ερα?

Χρ. Σ?α?κούρα?: Σ?ο?? 3.755 οι ο?ειλέ?ε? ?ο? ρύθμι?αν ο?ειλέ? ?ο?? ??νολικού ύ?ο?? άν? ??ν 1,22 δι?. ??ρ? - ?ι ??νολικέ? ?ληρ?μέ? για ?ο ε?ίδομα θέρμαν?η? έ?ο?ν ήδη ??ά?ει ?α 242,8 εκα?. - ??ικ?ή μία γενναία, αλλά και ρεαλι??ική, αύξη?η ?ο? κα???α?ο? μι?θού


myDATA: ?ε?άθε?η ?ροθε?μι?ν διαβίβα?η? δεδομέν?ν

?ε ?κο?? ?η διε?κ?λ?ν?η ??ν ε?ι?ειρή?ε?ν, ??ε?ικά με ?η διαβίβα?η ??ν δεδομέν?ν ?ο?? ??ην ?η?ιακή ?λα???ρμα myDATA, με κοινή α???α?η ?ο? Υ???ο?ργού ?ικονομικ?ν, κ. ?????ολο? ?ε??ρ??ο?λο?, και ?ο? ?ιοικη?ή ?η? ????, κ. ?ι?ργο? Πι??ιλή, οι ?αρακά?? κα?αληκ?ικέ? ημερομηνίε? με?α?ίθεν?αι ?? εξή?? 

Περι????ερα?


Προ??ολογι?μ??: Πρ??ογενέ? ?λε?να?μα 2,773 δι?. ε?ρ? ?ον ?ανο?άριο

Πρ??ογενέ? ?λε?να?μα ύ?ο?? 2,773 δι?. ε?ρ?, ?αρο??ιάζει ο κρα?ικ?? ?ρο??ολογι?μ?? ?ον ?ανο?άριο, ???? ανακοιν?θηκε α?? ?ο ??ο?ργείο ?ικονομικ?ν. Σ?γκεκριμένα ?ύμ??να με ?α ??οι?εία εκ?έλε?η? ?ο? κρα?ικού ?ρο??ολογι?μού, ?ε ?ρο?ο?οιημένη ?αμειακή βά?η, για ?ην ?ερίοδο ?ο? ?ανο?αρίο? 2023, ?αρο??ιάζε?αι ?λε?να?μα ??ο ι?οζύγιο? 

Περι????ερα?


?λλαγέ? ??η ?ορολογική ενημερ??η?α για ??ο?? έ?ο?ν ρ?θμι?μένα ?ρέη ??ο ?ημ??ιο 

Τη δ?να???η?α έκδο?η? ?ορολογική? ενημερ??η?α?, ακ?μη και εάν ο ?ορολογούμενο? έ?ει ?ρέη ?ημ??ιο, ?ροβλέ?ει διά?αξη ?ο? ??ο?ργείο? ?ικονομικ?ν, η ο?οία έ?ει ??μ?εριλη?θεί ??ο ??έδιο ν?μο? «?ια?άξει? για ?ην ανά???ξη, ?ι? ??οδομέ? και ?η ??ήριξη ?η? ε?ι?ειρημα?ικ??η?α? και ?ο? ?ο?ρι?μού».  ?ιδικ??ερα, ?ε ?ερί????η ?ο? ο ?ορολογούμενο??

Περι????ερα?

?ε?ργιάδη?: ??? ?ι? 30 ?ο?νίο? ?ο «καλάθι ?ο? νοικοκ?ριού» - 20% ?θην??ερο ?ο ?αρακο??ιαν? καλάθι ??η ?αρβάκειο - θα ??άρξει ?α??αλιν? καλάθι και καλάθι ?ο? νονού

?έ?ρι ?ι? 30 ?ο?νίο? θα διαρκέ?ει ?ο «καλάθι ?ο? νοικοκ?ριού», δήλ??ε ο ??ο?ργ?? ?νά???ξη?, ?δ?νι? ?ε?ργιάδη?, ?ημει?νον?α? ??ι θα κα?α?εθεί ??ε?ική διά?αξη για ?ην ε?έκ?α?η ?ο? μέ?ρο?. ? κ. ?ε?ργιάδη?, μιλ?ν?α? ??ο ραδι???νο ??νι?ε ??ι ???? έγινε ?α Χρι??ούγεννα, θα ??άρξει ?α??αλιν? καλάθι και καλάθι ?ο? νονού. Σ?ε?ικά με ?ι? ?ιμέ? ??ν ?αρακο??ιαν?ν ?ρο??ν??ν?  

Περι????ερα?


?ι ε?ενδύ?ει? α?? ?ι? ?Π? ??ην ?λλάδα ξε?έρα?αν κάθε ?ρο?δοκία και ?λα ?α ρεκ?ρ

«?ι ε?ενδύ?ει? α?? ?ι? ?Π? ??ην ?λλάδα α??ή ?ην ?ερίοδο ξε?έρα?αν κάθε ?ρο?δοκία και ?λα ?α ρεκ?ρ!» ?ημεί??ε ?ε ανάρ?η?ή ?ο? ??α μέ?α κοιν?νική? δικ?ύ??η? ο ??ο?ργ?? ?νά???ξη? και ??ενδύ?ε?ν, ?δ?νι? ?ε?ργιάδη?. Σ?γκεκριμένα ο ??ο?ργ?? ανα?έρει:  «Χθε? εί?α ?ην Τιμή να α?ε?θύν? ?αιρε?ι?μ? ??ην κο?ή ?η? βα?ιλ??ι?α? ?ο?? 

Περι????ερα?


?ιομη?ανικά Πάρκα: ??αίνει ?έλο? ??ην ?ολ?μορ?ία ??ν καθε?????ν ?ο? ?α διέ?ο?ν 

?λλάζει ριζικά ?ο θε?μικ? ?λαί?ιο ?ο? διέ?ει ?ο?? ?ργαν?μένο?? Υ?οδο?εί? ?ε?α?οιη?ικ?ν και ??ι?ειρημα?ικ?ν ?ρα??ηριο?ή??ν (?Υ???) καθ?? ?ο ??ο?ργείο ?νά???ξη? και ??ενδύ?ε?ν θέ?ει ?έλο? μέ?ρι ?ο 2027 ??α διά?ορα καθε????α ?ο? διέ?ο?ν ?ι? βιομη?ανικέ? ?εριο?έ?.  ? αλλαγή ορίζε?αι με α???α?η ?ο??  

Περι????ερα?

?. Χα?ζηδάκη?: ?ρ?ε?αι ?ημαν?ική αύξη?η ??ον κα???α?ο μι?θ? - Σήμερα η ?ελική ει?ήγη?η 


?ΥΠ?: Σε εξέλιξη ?ο ?ρ?γραμμα κα?άρ?ι?η? 150.000 εργαζομέν?ν - Τι ?εριλαμβάνο?ν οι ε?ιλογέ? 

?εκίνη?ε ?ην Πέμ??η 23 Φεβρο?αρίο? 2023, η ε?ιλογή μαθημά??ν α?? ?ο?? εργαζομένο?? ?ο? ??μμε?έ?ο?ν ??ο ?ρ?γραμμα κα?άρ?ι?η? «Πά? ??ρο??ά» ?ο? ??ο?ργείο? ?ργα?ία? και ?οιν?νικ?ν Υ?οθέ?ε?ν. Το ?ρ?γραμμα ?ρημα?οδο?εί?αι α?? ?ο Ταμείο ?νάκαμ?η? και ?νθεκ?ικ??η?α? με ??ρο?? ύ?ο?? 155 εκα?ομμ?ρί?ν ε?ρ? και ?λο?οιεί?αι α?? ?η ?ημ??ια Υ?ηρε?ία ??α???λη?η? (?ΥΠ?)? 

Περι????ερα?


e-?Φ??: Παρα?είνε?αι μέ?ρι ?ήμερα Παρα?κε?ή η ?ροθε?μία ??οβολή? ?ναλ??ικ?ν Περιοδικ?ν ?ηλ??ε?ν 

Παρα?είνε?αι μέ?ρι και ?ήμερα, 3 ?αρ?ίο? ?ο? 2023 η ?ροθε?μία ??οβολή? ??ν ?ναλ??ικ?ν Περιοδικ?ν ?ηλ??ε?ν α?? e-?Φ?? (?ημο?ίο?, ?δι??ικού Τομέα και ?ικοδομο?ε?νικ?ν έργ?ν).  ? ?αρά?α?η κρίθηκε αναγκαία λ?γ? ?ε?νικ?ν ?ροβλημά??ν ?ο? ?αρο??ιά??ηκαν ??ην ηλεκ?ρονική ε?αρμογή ??οβολή? ??ν ?Π? e-?Φ?? (αδ?ναμία ?ύνδε?η? και α?θεν?ικο?οίη?η? ??ν ?ι??ο?οιημέν?ν ?ρη???ν).?

?. Σκρέκα?: Σ?α 40 ε?ρ? ανά μεγαβα??ρα η ε?ιδ??η?η ??α οικιακά ?ιμολ?για για ?ον ?άρ?ιο - ?ι ?ρε??ει? ??ν ?αρ???ν - Tο ??ελο? α?? ?ην ε?ιδ??η?η ??ν λογαρια?μ?ν ρεύμα?ο? - «???ίδα» για ?ην ελληνική ενεργοβ?ρα βιομη?ανία με ??αθερή ε?ιδ??η?η 50 ε?ρ? ανά μεγαβα??ρα για ?λο ?ο 2023

Σ?α 40 ε?ρ? ανά μεγαβα??ρα διαμορ??νε?αι η ε?ιδ??η?η ??ν οικιακ?ν ?ιμολογί?ν ρεύμα?ο? για ?ο ?άρ?ιο, ?ύμ??να με ?ι? ανακοιν??ει? ?ο? έκανε ο ??ο?ργ?? Περιβάλλον?ο? και ?νέργεια? ????α? Σκρέκα?. Το ύ?ο? ?η? ε?ιδ??η?η? ?αραμένει δηλαδή ??ο ε?ί?εδο ?ο? Φεβρο?αρίο? εν? ?α ?ιμολ?για ?ο? ανακοίν??αν οι ?ρομηθε??έ?, ??ην ?λειον??η?α ??ν? 

Περι????ερα?


? ?λλάδα 1η ??ην ?? ??η ??μμε?ο?ή ???οβολ?α?κ?ν ??ο ενεργειακ? μίγμα και 2η ??ον ?λανή?η ?ε ?ρο?έλκ??η ε?ενδύ?ε?ν ?Π?

«H ?λλάδα ?ο 2022 κα?έκ?η?ε ?ην ?ρ??η θέ?η με?αξύ ??ν ε?ρ??α?κ?ν ??ρ?ν ?ε ?,?ι α?ορά ?η ??μμε?ο?ή ??ν ???οβολ?α?κ?ν ??ο ενεργειακ? μίγμα, ?η δεύ?ερη θέ?η ??ον ?λανή?η ?ε ?,?ι α?ορά ?ην ?ρο?έλκ??η ε?ενδύ?ε?ν ?ε ?νανε??ιμε? Πηγέ? ?νέργεια? (?Π?) και ?ην ?γδοη ?ε ?,?ι α?ορά ?η ??νολική ??μμε?ο?ή ??ν ?Π? ??ο ηλεκ?ρικ?? 

Περι????ερα?

Σ?νέδριο Πανελληνίο? Σ?νδέ?μο? ?ξαγ?γέ?ν: ?μιλία Προέδρο? ?.?.?.Π. «? ρ?λο? ??ν ??ιμελη?ηρί?ν ??ην ενδ?νάμ??η ??ν εξαγ?γ?ν»

«???μενο? ????ο?, η μεί??η ?ο? εμ?ορικού ελλείμμα?ο?. ?ξ???ρέ?εια, ?οι??η?α και καινο?ομία είναι ?α μ?να «??λα» ??η «μά?η» ?η? μεί??η? ?ο? εμ?ορικού ελλείμμα?ο?, ?ο? ?ο 2022 κα?έγρα?ε ρεκ?ρ 14 ε??ν. ? διεύρ?ν?η ?ο? εμ?ορικού ελλείμμα?ο? ??α 38,4 δι? ε?ρ? με ρ?θμού? 50,7% α?ο?ελεί αι?ία ?ροβλημα?ι?μού με ????ο ?η μεί??ή ?ο?. Παρά ?αύ?α, οι ελληνικέ? εξαγ?γέ? δια?ήρη?αν ?ο θε?ικ?? 

Περι????ερα?


Tο ?ροεκλογικ? κλίμα δεν ?ρέ?ει να δια?ηρηθεί και με?ά ?ην άνοιξη. Π??ο ε?ηρεάζει και ε?ιβραδύνει ?ην οικονομία 

?ν και ???ικά δεν έ?ει ε?ι?ήμ?? ανακοιν?θεί η ημερομηνία διεξαγ?γή? ??ν εκλογ?ν, ε?ί ?η? ο??ία?, έ?ο?με ει?έλθει ?ε μία «ιδι????η ?ροεκλογική ?ερίοδο». Σ?ην ?αρού?α ??γκ?ρία, ??ο? ?ο διεθνέ? οικονομικ? ?εριβάλλον είναι ιδιαί?ερα ρε????, ε??? ο?δενί λ?γ? η ελληνική οικονομία να βρεθεί ?ε κα?ά??α?η "ά?νοια?" και να ??άρξει  ένα? "νεκρ??" ε?ενδ??ικ?? ?ρ?νο?. Το ε?ι?ειρείν?

Περι????ερα?


? αγ?να? ?η? κ?βέρνη?η? «??έρ ??ν αδ?νά??ν» ο?είλει να είναι ??νε?ή?            

? νομοθε?ική ρύθμι?η ?ο? νέο? εξ?δικα??ικού μη?ανι?μού και η ε?ενεργο?οίη?η ?αλαι?ν μέ?ρ?ν για ?ερι????ερε? και ?θην??ερε? ρ?θμί?ει? θα βάλο?ν ?ρένο ??ο?? ?λει??ηρια?μού? και θα δια???ο?ν ?α ακίνη?α νοικοκ?ρι?ν και ε?ι?ειρή?ε?ν. Σε ?ιο α?ο?ελε?μα?ικέ? ρ?θμί?ει? για ?ερι????ερο?? ??ο?εύο?ν ?α μέ?ρα ?η? κ?βέρνη?η? ?ο? ανακοιν?θηκαν και εξειδικεύ?ηκαν ?? ανά??μα ?λει??ηρια?μού?? 

Περι????ερα?

Χρ. Τριαν???ο?λο?: ?ε ?ο ?λαί?ιο ?η? κρα?ική? αρ?γή?, η κ?βέρνη?η ??έκε?αι δί?λα ??ον ε?ι?ειρημα?ία ?ε δύ?κολε? ??ιγμέ? 

Σ?ι? καινο?ομίε? ?ο? ?ρο?θη?ε η κ?βέρνη?η ??ο ?εδίο ?η? ?ρα?ική? ?ρ?γή?, ανα?έρθηκε ο ????ο?ργ?? ?αρά ?? ?ρ?θ??ο?ργ?, αρμ?διο? για θέμα?α ?ρα?ική? ?ρ?γή? και ??οκα?ά??α?η? α?? Φ??ικέ? ?α?α??ρο?έ?, Χρή??ο? Τριαν???ο?λο?, ??ο ?λαί?ιο κοινή? ??νέν?ε?ξη? ?ύ?ο? με ?ην ηγε?ία ?ο? ??ο?ργείο? ?ικονομικ?ν ??ο? ?αρο??ιά??ηκε ο α?ολογι?μ???  

Περι????ερα?


?Τ??: Σε ε?ί?εδα ρεκ?ρ η ?ρημα?οδο?ική ??ήριξη για έργα με ε?ίκεν?ρο ?ο κλίμα και ?ην καινο?ομία ??ην ?λλάδα 

? ?μιλο? ?η? ??ρ??α?κή? Τρά?εζα? ??ενδύ?ε?ν (?μιλο? ?Τ??), ο ο?οίο? α?ο?ελεί?αι α?? ?ην ??ρ??α?κή Τρά?εζα ??ενδύ?ε?ν (?Τ??) και ?ο ??ρ??α?κ? Ταμείο ??ενδύ?ε?ν (?Τα?) ?αρο??ία?ε για ακ?μη μία ?ρ?νια εν?????ιακά α?ο?ελέ?μα?α ??ην ?λλάδα, καθ?? η ?ρημα?οδο?ική ??ήριξη για ?ιλικά ?ρο? ?ο κλίμα έργα ξε?έρα?ε κάθε ?ροηγούμενο και η ??νολική? 

Περι????ερα?


Eurostat: Σ?ο 7,3% ο ?ληθ?ρι?μ?? ??ην ?λλάδα ?ον ?ανο?άριο - Σ?ο 8,6% έ??α?ε ο ?ληθ?ρι?μ?? ??ην ε?ρ?ζ?νη

Τον έκ?ο ?αμηλ??ερο ?ληθ?ρι?μ? ??ην ??, ??ο 7,3%, κα?έγρα?ε η ?λλάδα ?ον ?ανο?άριο, ?ύμ??να με ?α ορι??ικά ??οι?εία ?η? Eurostat. ?ι ?ρει? ?αμηλ??ερε? ε?ιδ??ει? κα?αγρά?ον?αι ?ε ?ο?ξεμβούργο, ???ανία και ?ύ?ρο α?? 5,8 έ?? 6,8% και οι ?ρει? ??ηλ??ερε? κα?αγρά?ον?αι ?ε Τ?ε?ία, ?ε?ονία, ??γγαρία α?? 19,1 έ?? 26,2%. Σ?ο 8,6% έ??α?ε? 

Περι????ερα?


???ικοιν?νή??ε μαζί μα?

 

?ιεύθ?ν?η: ?. ?α?ιμά?η 1, Πλα?εία ?δη??ού, 18531 Πειραιά?

Τηλέ??νο: 210 4177241-5

Email: evep@pcci.gr

?Social Media

?Copyright © 2022 ?.?.?.Π., All rights reserved. 

?αμβάνε?ε α??? ?ο email ?? μέλο? ?ο? ?.?.?.Π. ή για?ί έ?ε?ε εκδηλ??ει ?ο ενδια?έρον ?α?
για να λαμβάνε?ε ενημέρ??η ??ε?ικά με ?ι? δρά?ει? και ?ι? ?ρ??οβο?λίε? ?ο? ?.?.?.Π..