Newsletter ?.?.?.Π. 10/03/2023

Newsletter ?.?.?.Π. 10/03/2023

??βδομαδιαίο ?νημερ??ικ? ?ελ?ίο              Παρα?κε?ή, 10 ?αρ?ίο? 2023

"?ιεθνο?οι?ν?α? ?ο Να??ιλιακ? ?έν?ρο ?ο? Πειραιά - ? ζ??ική κινη?ήρια δύναμη ??ην ?αγκ??μια αλ??ίδα ε?οδια?μού"

?? ?ν??η Τρα?εζικ?ν και Χρημα?οοικονομικ?ν Σ?ελε??ν ?λληνική? Να??ιλία? και ?ο ?μ?ορικ? και ?ιομη?ανικ? ??ιμελη?ήριο Πειραι?? ?αρέθε?αν ?εύμα ?ργα?ία?, ??ι? 07.03.2023, ??η Να??ιλιακή ?έ??η Πειραιά, με ?ιμ?μενο ?ρ????ο ?ην ?.?., ?ον ?ρέ?βη ?η? ?ίνα? ??ην ?λλάδα, κ. Xiao Junzheng, και θέμα «Πειραιά?: ? ζ??ική κινη?ήρια δύναμη ??ην  ?αγκ??μια αλ??ίδα?  

Περι????ερα?   ?μιλία Προέδρο?...


??οκομμένο ?ιδηροδρομικά ?ο λιμάνι ?ο? Πειραιά

??? ?έλο? ?αρ?ίο? η δήλ??η ??ην ??ορία ??ν μι?θ??ηρί?ν ακινή??ν 


?κ?νέει η ?ροθε?μία για διορθ??ει? ??ο ?9 - ?α?αργεί?αι ?ο ?ρ???ιμο εκ?ρ?θε?μη? ??οβολή? ?ορολογικ?ν δηλ??ε?ν


?δ. ?ε?ργιάδη?: ? βιομη?ανία μα? θα γίνε?αι ?ιο αν?αγ?νι??ική ??ο α?ξάνε?αι ??ο ενεργειακ? μείγμα η ?ρά?ινη ενέργεια


Market Pass: ?εκίνη?αν οι ?ρ??ε? κα?αβολέ? ??ν ?ρημά??ν ?ε 2,3 εκα?. δικαιού?ο??

?εκίνη?αν ?ην ?ερα?μένη Παρα?κε?ή οι ?ρ??ε? ?ληρ?μέ? ?ο? Market Pass, για ??ο?? έκαναν ?ην αί?η?η ?ο?? μέ?ρι ?ι? 28 Φεβρο?αρίο?, ?ερί?ο? 2,3 εκα?. δικαιού?ο??. ??οι έ?ο?ν ε?ιλέξει ?ην ά?λη κάρ?α θα ?άρο?ν δι?λή δ??η, για ?ον Φεβρο?άριο και ?ον ?άρ?ιο, εν? ??οι έ?ο?ν ε?ιλέξει κα?άθε?η ??ο λογαρια?μ? ?ο?? θα λάβο?ν ?ο ?ο?? μει?μένο κα?ά 20%? 

Περι????ερα?


"Πρά?ινη ?ε?άβα?η ?μ?" ??? 22 ?αρ?ίο? οι αι?ή?ει? ?ρημα?οδ??η?η?

?ε α???α?η ?ο? Υ???ο?ργού ?νά???ξη? & ??ενδύ?ε?ν, κ. ?ιάννη Τ?ακίρη, ?ροκηρύ?θηκε η ?έ?μη ?ρά?ε?ν "Πρά?ινη ?ε?άβα?η ?ικρομε?αί?ν ??ι?ειρή?ε?ν" ??νολικού ?ρο??ολογι?μού 700 εκα?. ε?ρ?, ?ο? εν?ά??ε?αι ??ο νέο Πρ?γραμμα "?ν?αγ?νι??ικ??η?α" ?ο? ?ΣΠ? 2021 ?? 2027. ? ηλεκ?ρονική ??οβολή ??ν αι?ή?ε?ν ?ρημα?οδ??η?η? για ?ην ?έ?μη?   

Περι????ερα?

Πάν? α?? 6.000 ?ρο?λή?ει? μέ?? ?ρογραμμά??ν ?ΥΠ? ?ον Φεβρο?άριο 


??ιδ??η?η ει??ορ?ν για με?α?ρο?ή ??μβά?ε?ν μερική? α?α???λη?η? ?ε ?λήρο??

?νοιξε ο δρ?μο? για ?ην ε?αρμογή ?ο? ?ρογράμμα?ο? ε?ιδ??η?η? α??αλι??ικ?ν ει??ορ?ν για ένα ?ρ?νο για ?η με?α?ρο?ή ??μβά?ε?ν μερική? α?α???λη?η? ?ε ?λήρο??, α?? ?η? δημο?ίε??η? ?η? ?οινή? Υ?ο?ργική? ????α?η? (Φ?? ??? 1217/6.3.3023) ?ο? εξειδικεύει ?ο?? ?ρο?? και ?ι? ?ρο??οθέ?ει?. Το ?ρ?γραμμα θε??ί??ηκε ??ο Ν. 4997/2022 (άρθρο 9) με ????ο ?ην αύξη?η? 

Περι????ερα?

?. Σκρέκα?: ?εν θέλο?με να ιδι??ικο?οιή?ο?με ?α νερά

«?αλύ??ο?με κεν? ??ην ??ι??άμενη νομοθε?ία. ?νι??ύο?με ?η δια?άνεια ??ην ?δα?ική ?ολι?ική και ??ην ?ολι?ική δια?είρι?η? α?οβλή??ν», ??ογράμμι?ε ο ??ο?ργ?? Περιβάλλον?ο? και ?νέργεια? ????α? Σκρέκα?, για ?η με?εξέλιξη ?η? Ρ?? ?ε Ρ?θμι??ική ?ρ?ή ??οβλή??ν, ?νέργεια? και Υδά??ν και ?η διεύρ?ν?η ?ο? αν?ικειμένο? ?η?. ? με?εξέλιξη ?η? Ρ??? 

Περι????ερα?


Νομο??έδιο ?ο? ΥΠ?Ν ?ροβλέ?ει α?αλλαγέ? ?ρε??ε?ν Υ?Ω για ενεργοβ?ρε? ε?ι?ειρή?ει? ?η? μέ?η? και ?η? ?αμηλή? ?ά?η?

«? ε??μενη ημέρα για ?ι? ε?ι?ειρή?ει?»

?ίναι ?α?ι?ανέ? ??ι οι ελληνικέ? ε?ι?ειρή?ει? ??ην ?λειον??η?ά ?ο??, ?αρά ?ι? ?ρ??ο?ανεί? κρί?ει? ?ο? κλήθηκαν να αν?ιμε???ί?ο?ν και έ?? έναν βαθμ? ??νε?ίζο?ν να αν?ιμε???ίζο?ν κα?ά?εραν να α?ξή?ο?ν ?ι? ??λή?ει? ?ο?? και να δημιο?ργή?ο?ν νέε? θέ?ει? εργα?ία?. Σ?ο γεγον?? α??? ??νέβαλαν οι άοκνε? ?ρο??άθειε? ??ν μικρομε?αί?ν ε?ι?ειρή?ε?ν αλλά και ?α μέ?ρα ??ήριξη? ?ο? έλαβε η κ?βέρνη?η καθ?? ?λη ?η διάρκεια ?η??

Περι????ερα?


? εξαιρε?ική ?ημα?ία ??ν εμβλημα?ικ?ν ε?ενδύ?ε?ν

? ??γκρ??η?η ??ι?ρο?ή? για ?ον ?αρακ?ηρι?μ? ε?ενδ??ικ?ν ??εδί?ν ?? «?μβλημα?ικ?ν ??ενδύ?ε?ν ?ξαιρε?ική? Σημα?ία?», ?ύμ??να με ?ι? δια?άξει? ?ο? ν. 4864/2021 ?ερί Σ?ρα?ηγικ?ν ??ενδύ?ε?ν, α?ο?ελεί μια, «εμβλημα?ικού ?αρακ?ήρα», κίνη?η ?η? κ?βέρνη?η? ??ην ?ρο??άθεια να ε?ι?α?ύνει ?ο?? ρ?θμού? για ?ην έλε??η ε?ενδύ?ε?ν και ?ην διαμ?ρ???η? 

Περι????ερα?


? μεί??η ?η? εγ??ρια? ?αραγ?γή? α?ξάνει ει?αγ?γέ? και εμ?ορικ? έλλειμμα 

?ι δια?ρονικέ? ?αθογένειε? ??ον ?ρ??ογενή αγρο?ικ? ?ομέα θα μ?ορού?ε να ?ει κά?οιο? ??ι α?ο????νον?αι και μέ?α α?? ?α ??οι?εία ??ν ει?αγ?γ?ν ?ε ?ρ??ιμα και ?ο?ά. Το διά??ημα ?ανο?αρίο?-Νοεμβρίο? 2022 οι ει?αγ?γέ? ?ρο?ίμ?ν και ?ο??ν ανήλθαν ??α 7,8 δι?. ε?ρ? α?? 5,9 δι?. ε?ρ? ?ο αν?ί??οι?ο διά??ημα ?ο 2021 ?ημει?νον?α??  

Περι????ερα?


?μέρα ?η? γ?ναίκα? 2023

?ιορ?άζο?με ε?η?ί?? ?ην «ημέρα ?η? γ?ναίκα?», για να κα?αδείξο?με ?η ?ημα?ία και ?ο ρ?λο ?η? ??η ?ύγ?ρονη κοιν?νία και ?ο ε?ι?ειρείν. ?? είναι η ημέρα α??ή μια ε?καιρία για να ??νειδη?ο?οιή?ο?με ε?ί?η? ??ι, ?ε ?ολλού? ?ομεί? ο δείκ?η? ??ν δικαι?μά??ν ??ν γ?ναικ?ν ?άει ?ί??. ?αι να αναγν?ρί?ο?με ?ην αναγκαι??η?α για μαζική ε?ένδ??η ??ην κα?άρ?ι?η ??ν? 

Περι????ερα?

? νέο? ?ιδικ?? ?ραμμα?έα? ?η? ??οκεν?ρ?μένη? ?ιοίκη?η? ???ική? ??ον Σεβα?μι??α?ο ?η?ρο?ολί?η Πειραι?? κ. Σερα?είμ 

? νέο? ?ιδικ?? ?ραμμα?έα? ?η? ??οκεν?ρ?μένη? ?ιοίκη?η? ???ική?, κ. ?ρηγ?ρη? ?α?ειρ??ο?λο?, ε?ι?κέ?θηκε ?ην Παρα?κε?ή 3 ?αρ?ίο? 2023 ??α γρα?εία ?η? ?ερά? ?η?ρο??λε?? Πειραι?? ??ο «??Ρ?Ν?????Ν ?????Ρ?Ν», ?ον Σεβα?μι??α?ο ?η?ρο?ολί?η Πειραι??, κ. Σερα?είμ, ?αρο??ία ?ο? Προέδρο? ?ο? ?μ?ορικού και ?ιομη?ανικού ??ιμελη?ηρίο? Πειραιά και ?ν?ι?ροέδρο? ?ο?? 

Περι????ερα?


?.Σ.?.?. :? «?ρι?λή ?αγίδα» ?ο? αν?ιμε???ίζο?ν οι εμ?ορικέ? ε?ι?ειρή?ει? ??ην ?λλάδα - ?ι ?ρ??οι ??έρβα?ή? ?η? - Το εμ??ριο ?αραμένει ο μεγαλύ?ερο? εργοδ??η? ?η? ??ρα?

?ι εμ?ορικέ? ε?ι?ειρή?ει? αν?ιμε???ίζο?ν μια «?ρι?λή ?αγίδα»: μει?μένε? ??λή?ει?, α?ξημένο λει?ο?ργικ? κ???ο? και εύθρα???ο ?ρέο?, ?????ο, ?αρά ?ι? αν?ιξο??η?ε? ε?ανέρ?ον?αι ?ε ανοδική ?ορεία με ?ο εμ??ριο να δια?ηρεί ?ην θέ?η ?ο?, ?? ο μεγαλύ?ερο? εργοδ??η? ?η? ??ρα?, ?αρέ?ον?α? α?α???λη?η ?ε 724.355 ά?ομα. ???? ?ροκύ??ει α?? ?ην? 

Περι????ερα?


Eurostat: Σ?ο 6,5% μει?θηκε ο ?ληθ?ρι?μ?? ??ην ?λλάδα ?ον Φεβρο?άριο - Τι ??νίζο?ν ?λληνε? και οι ???λοι?οι ??ρ??αίοι α?? ?ο ?ιαδίκ??ο

? ε?ή?ιο? ?ληθ?ρι?μ?? ?η? ζ?νη? ?ο? ε?ρ? αναμένε?αι να διαμορ??θεί ??ο 8,5% ?ον Φεβρο?άριο ?ο? 2023, α?? 8,6% ?ον ?ανο?άριο, ?ύμ??να με ?ην ?ροκα?αρκ?ική εκ?ίμη?η ?η? Eurostat. ?ξε?άζον?α? ?ι? κύριε? ??νι????ε? ?ο? ?ληθ?ρι?μού ??η ζ?νη ?ο? ε?ρ?, ?α ?ρ??ιμα, ?ο αλκο?λ και ο κα?ν?? αναμένε?αι να έ?ο?ν ?ον ??ηλ??ερο ε?ή?ιο ρ?θμ? ?ον Φεβρο?άριο έναν?ι ?ο? ?ανο?αρίο??  

Περι????ερα?


??ΣΤ?Τ: ?ύξη?η 30,6% ??ην αξία ??ληθέν??ν βιομη?ανικ?ν ?ρο??ν??ν ?ο 2021- Υ?ο??ρη?ε ??ο 10,8% η ανεργία ??ην ?λλάδα ?ον ?ανο?άριο - ?νοδο 5,9% κα?έγρα?ε ??ην διάρκεια ?ο? 2022 ?ο ??Π

?νοδο 30,6% ?ημεί??ε η αξία ??ληθέν??ν βιομη?ανικ?ν ?ρο??ν??ν ?ο 2021 α?? ?ο ?ροηγούμενο έ?ο?, ?ύμ??να με ?ην έρε?να ?η? ?λληνική? Σ?α?ική? ?ρ?ή?.  ?ιδικ??ερα, η ??νολική αξία ??ληθέν??ν βιομη?ανικ?ν ?ρο??ν??ν ?ο έ?ο? 2021, α?? 4.879 ερε?νηθεί?ε? ε?ι?ειρή?ει? ?ο? ανήκο?ν ??ο?? ?ομεί? ??ν ορ??εί?ν και λα?ομεί?ν και ?η? με?α?οίη?η? ανήλθε ??ο ?ο?? ??ν 49.463,29? 

Περι????ερα?


??Π?: ? ελληνική οικονομία εξακολο?θεί να βρί?κε?αι ?ε ?ρο?ιά ανά???ξη?

«?ύ?κολο να ?ροβλε?θεί η ?α?ύ?η?α α?οκλιμάκ??η? ?ο? ?ληθ?ρι?μού και, ??νε???, οι ε?ιδρά?ει? ??ην αγορα??ική δύναμη ??ν νοικοκ?ρι?ν». ???? ?ημει?νε?αι ??ο ?ε?ραμηνιαίο ?εριοδικ? ?ο? ?έν?ρο? Προγραμμα?ι?μού και ?ικονομικ?ν ?ρε?ν?ν "?ικονομικέ? ?ξελίξει?" ?ο ο?οίο είναι διαθέ?ιμο ηλεκ?ρονικά ??ην ι??ο?ελίδα ?ο??

Περι????ερα?


Τα Να??ηγεία Σκαραμαγκά ?έρα?αν και ε?ί?ημα ??ον ?ι?ργο Προκο?ίο? 

Τα Να??ηγεία Σκαραμαγκά ?έρα?αν και ε?ί?ημα ??ον ?ι?ργο Προκο?ίο?, ανοίγον?α? νέα ?ελίδα για ?ο να??ηγείο. ? ?ύμβα?η με?αβίβα?η? ??εγρά?η με?αξύ ?ο? ειδικού δια?ειρι??ή και ?ο? ?λληνα ?λοιοκ?ή?η ?ην 1η ?αρ?ίο?. ?ι εργαζ?μενοι έ?ο?ν α?οζημι?θεί ?λήρ?? κι έ?ο?ν λάβει ?άν? α?? 120 εκα?. ε?ρ? α?? ?ον ?ρα?ικ? Προ??ολογι?μ?. ?έ?? ?ρο?ολογία?, ?ο? ?η?ί??ηκε ?ριν λίγε? ημέρε? α?? ?η ?ο?λή, α?οζημι?θηκαν ?ρονομιακά έναν?ι ??ν άλλ?ν ?ι?????ν.


?????ΩΣ? «ΣΤ?Ν ?Π??Χ? Τ?Σ ??Τ?ΣΤΡ?Φ?Σ: ? ???? ΤΩΝ ???» 

Σ?ο ?ο?δί?

?ι ?αλαι??εροι α?? εμά? ί??? θ?μούν?αι ?ην λα?κή έκ?ρα?η «??ο ?ο?δί», ??αν ήθελαν να ?αρα?έμ?ο?ν κά?οιον ??ην ε??ά?η ??ν ?οιν?ν για ο?οιοδή?ο?ε α???ημα, μικρ? ή μεγάλο, δικάζον?ά? ?ον ή ?ο?? εν??ο?? ??ο «λα?κ? δικα??ήριο». ? ανα?ορά  ??ν ?αλαιο?έρ?ν ??ο ?ο?δί εί?ε να κάνει με ένα γεγον??, ένα ?μήμα ?η? ?ολι?ική? ι??ορία? α??ού ?ο? ???ο?. Τον Νοέμβριο ?ο? 1922 η ε?ονομαζ?μενη ?ίκη ??ν ?ξι, δηλαδή η δίκη οκ?? ανθρ???ν και η εκ?έλε?η έξι εξ α???ν, ?? ??ε?θύν?ν για ?η ?ικρα?ια?ική ?α?α??ρο?ή, ??γκλ?νι?ε ?ην ελληνική κοιν?νία, αλλά και ?η διεθνή κοινή γν?μη. ??????? για ?α ?ημερινά δεδομένα, ??ο? δ??????? ??ο???κει ο κίνδ?νο? ?ο? δι?α?μού ?ο? κοιν?νικού ??ν?λο?, η δίκη α??ή έ?ει α?ο?ελέ?ει αν?ικείμενο, ???ο δικα??ική?, ??ο και ι??ορική? διερεύνη?η?, με ?ην ???ραιμία ?ο? ?αρέ?ει η α????α?η ?ο? ?ρ?νο? α?? ?α γεγον??α, αλλά και η αξιολ?γη?η ??ν δεδομέν?ν με νέε? μεθ?δο??. ? ανα?ηλά?η?η ?η? ?ίκη?, εί?ε α?? ?ην ι??ορική ?η? ?λε?ρά, εί?ε α?? ?ην νομική ?η?, είναι ?ίγο?ρο ??ι ?ροκαλεί ?ο ενδια?έρον, για?ί ?αρέ?ει γν??η για ?ην ?ολι?ική ι??ορία α??ή? ?η? ??ρα? ?ε ?ε?αραγμένο?? καιρού?. ? ι??ορία διδά?κει

Περι????ερα?

???ικοιν?νή??ε μαζί μα?

 

?ιεύθ?ν?η: ?. ?α?ιμά?η 1, Πλα?εία ?δη??ού, 18531 Πειραιά?

Τηλέ??νο: 210 4177241-5

Email: evep@pcci.gr

?Social Media

?Copyright © 2022 ?.?.?.Π., All rights reserved. 

?αμβάνε?ε α??? ?ο email ?? μέλο? ?ο? ?.?.?.Π. ή για?ί έ?ε?ε εκδηλ??ει ?ο ενδια?έρον ?α?
για να λαμβάνε?ε ενημέρ??η ??ε?ικά με ?ι? δρά?ει? και ?ι? ?ρ??οβο?λίε? ?ο? ?.?.?.Π..