Newsletter ?.?.?.Π. 28/04/2023

Newsletter ?.?.?.Π. 28/04/2023

??βδομαδιαίο ?νημερ??ικ? ?ελ?ίο              Παρα?κε?ή, 28 ??ριλίο? 2023

??ρ. ?η??ο?άκη?: ?νεργία κά?? α?? 8%, ??α 1.500 ε?ρ? ο μέ?ο? μι?θ??, ??α 950 ε?ρ? ο κα???α?ο?, νέε? α?ξή?ει? ??ι? ??ν?άξει? 3-4%


?ήλ??η ?ροέδρο? ?.?.?.Π. & Π.?.Σ.?., ?α?ίλη ?ορκίδη, για ?ο ?ρ?γραμμα ?η? Ν?: "? δι?λή ε?καιρία για ?ην ελληνική οικονομία"


?ινεζική αν?ι?ρο???εία α?? ?ην ε?αρ?ία Jiangsu, ??ο ?.?.?.Π.

Χρ. Σ?α?κούρα?: ? ελληνική οικονομία έ?ει γ?ρί?ει ?ελίδα - ? κίνη?η ?η? S&P κα?αδεικνύει ?η δρα??ική βελ?ί??η ?η? αξιο?ι??ία? και ??ν ?ροο??ικ?ν ?η? - ?ιαβα?ήριο για ?ην α??κ?η?η ?η? ε?ενδ??ική? βαθμίδα? η ??γκρ??η?η ι???ρή? κ?βέρνη?η? 


?. Σκ?λακάκη?: ?α μα? εκ?λήξει ?α ε??μενα ?ρ?νια η δ?ναμική ?η? ελληνική? οικονομία? - ??νο μια ι???ρή κ?βέρνη?η μ?ορεί να ??νε?ί?ει ?ον ενάρε?ο κύκλο ?η? ελληνική? οικονομία?


3 δι?. ε?ρ? ?ρ??ογενέ? ?λε?να?μα, έναν?ι 28 εκα?. ε?ρ? ?ο? ή?αν ο ????ο?, ?έ???ε η ?λλάδα ?ο ?ρ??ο 3μηνο ?ο? 2023


?ιε?κρινι??ική εγκύκλιο? ?η? ???? για ελέγ?ο?? ?ε ?αμειακέ? μη?ανέ?  


Παρά?α?η έ?? ?α ?έλη ?κ??βρίο? για ?ι? εν??ά?ει? ?η? ε?ι??ρε??έα? ?ροκα?αβολή? 


?νημ?νιο Σ?νεργα?ία? ?λλάδα? - ?ιγύ??ο? 

? Υ?ο?ργ?? ?ικονομικ?ν, κ. Χρή??ο? Σ?α?κούρα?, και ο ?ιγύ??ιο? ομ?λογ?? ?ο?, Dr. Mohamed Maait, ?ρο??ρη?αν ??ι? 24 ??ριλίο? 2023, ??ην ??ογρα?ή ?νημονίο? Σ?νεργα?ία? με?αξύ ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ικονομικ?ν ?η? ?λλάδα? και ?ο? Υ?ο?ργείο? ?ικονομικ?ν ?η? ?ιγύ??ο?. Το ?νημ?νιο Σ?νεργα?ία? ??εγρά?η ??ο Υ?ο?ργείο ?ικονομικ?ν ?η? ?λλάδα? ??ο? 

Περι????ερα?

?δ. ?ε?ργιάδη?: Νέα μεί??η ??η ??νολική άξια ?ο? «καλαθιού ?ο? νοικοκ?ριού»


Τέθηκε ?ε ε?αρμογή ?ο ???αλάθι ?η? ?νέργεια??

?ει?μένα ?α ?ιμολ?για ρεύμα?ο? ??ν ?ρομηθε???ν για ?ον ?άιο 

Να??ιλιακ? Σ?νέδριο Aegean College «Να??ιλία και ?ει??ρο? ?νά???ξη»

? μεί??η ??ν εκ?ομ??ν αερί?ν ?ο? θερμοκη?ίο? και η βι??ιμη ανά???ξη α?ο?ελούν θέμα?α αι?μή? για ?η να??ιλιακή βιομη?ανία ??ο ε?ρύ?ερο ?ά?μα ?η?. ?ι ?ρ??οβο?λίε? ?ε ε?ρ??α?κ? και διεθνέ? ε?ί?εδο για ?ην ?ρο?θη?η ?η? αει??ρο? ανά???ξη? ??η να??ιλία α?ξάνον?αι με ραγδαίο ρ?θμ? και ??ο?εύο?ν ??ον έλεγ?ο ε?αρμογή? ??ν ??αρ??ν??ν ??ο?ρε??ικ?ν μέ?ρ?ν ?ο? IMO και ?η? ?.?? 

Περι????ερα?


Ν?ΥΤ??Π?Ρ???: ?κεί ?ο? ????άει η καρδιά ?η? Να??ιλία?


? Πειρα?κή ε?ι?ειρημα?ικ??η?α δεί?νει δ?ναμική και ?ροο??ική 

Greek Exports Forum & Awards 2023: ? «οδικ?? ?άρ?η?» για ?α νέα εξαγ?γικά ρεκ?ρ

Σε μια ?ρονιά κα?ά ?ην ο?οία οι ελληνικέ? εξαγ?γέ? κα?έγρα?αν ένα ακ?μη ρεκ?ρ, αγγίζον?α? ?α 55 δι?. ε?ρ? και «βλέ?ον?α?» ??ον κον?ιν? ορίζον?α ?α 70 δι?., η ?ε?ινή διοργάν??η ??ν Greek Exports Forum & Awards ήρθε να ?ροβάλει ?ι? ε?καιρίε? ?ο? ?ροκύ??ο?ν για ?ι? εξαγ?γικέ? ε?ι?ειρή?ει? ?ροκειμένο? να ενι??ύ?ο?ν ?η δρα??ηρι??η?ά ?ο??. Παράλληλα, ε?ιβράβε??ε ?ι? ε?ι?ειρή?ει?? 

Περι????ερα?


??ΣΤ?Τ: ?α?ά 6,7% α?ξήθηκε ο ?ζίρο? ??η βιομη?ανία ?ον Φεβρο?άριο

?α?ά 6,7% α?ξήθηκε ?ον Φεβρο?άριο ο κύκλο? εργα?ι?ν ??η βιομη?ανία (?ύνολο εγ??ρια? και εξ??ερική? αγορά?), ?ε ?ύγκρι?η με ?ον αν?ί??οι?ο δείκ?η ?ο? Φεβρο?αρίο? 2022, έναν?ι αύξη?η? 34,4% ?ο? ?ημει?θηκε κα?ά ?ην αν?ί??οι?η ?ύγκρι?η ?ο? έ?ο?? 2022 με ?ο 2021, δεί?νο?ν ?α ?ρο??ρινά ??οι?εία ?η? ??ΣΤ?Τ. ? ?ενικ?? ?είκ?η? ?ύκλο? ?ργα?ι?ν? 

Περι????ερα?


Νέα ??ρα?ηγική ε?ένδ??η 99 εκα?. ε?ρ? ενέκρινε η ?ι??ο?ργική ??ι?ρο?ή Σ?ρα?ηγικ?ν ??ενδύ?ε?ν 


Σημαν?ική ει?ροή άμε??ν ξέν?ν ε?ενδύ?ε?ν ??ο δίμηνο ?ανο?αρίο? - Φεβρο?αρίο?


S&P: ?ναβάθμι?ε ?ι? ?ροο??ικέ? ?ο? ελληνικού αξι??ρεο? ?ε θε?ικέ? 


?????: ?ερδίζο?ν 390 ε?ρ? ?ο ?ρ?νο οι κα?αναλ??έ? α?? ?ρο??ορέ? και εκ????ει? ??ι? μεγάλε? αλ??ίδε? ?ού?ερ μάρκε? 

Σ?α 390 ε?ρ? ??ολογίζε?αι ?ο μέ?ο ε?ή?ιο ??ελο? ?ο? εί?αν ?α ελληνικά νοικοκ?ριά ?ο 2022 α?? ?ι? ?ρο??ορέ? και ?ι? εκ????ει? ??ι? μεγάλε? αλ??ίδε? ?ού?ερ μάρκε?. Τα ??οι?εία ?η? ε?ή?ια? ?ανελλήνια? έρε?να? ?ο? ?ν??ι?ού?ο? ?ρε?να? ?ιανεμ?ορίο? ?α?αναλ??ικ?ν ?γαθ?ν (?????) 2014-2023, με δείγμα 2.000 κα?αναλ??έ? α?? ?λη? 

Περι????ερα?

 

 

???ικοιν?νή??ε μαζί μα?

?ιεύθ?ν?η: ?. ?α?ιμά?η 1, Πλα?εία ?δη??ού, 18531 Πειραιά?

Τηλέ??νο: 210 4177241-5

Email: evep@pcci.gr

?Social Media

?Copyright © 2022 ?.?.?.Π., All rights reserved. 

?αμβάνε?ε α??? ?ο email ?? μέλο? ?ο? ?.?.?.Π. ή για?ί έ?ε?ε εκδηλ??ει ?ο ενδια?έρον ?α?
για να λαμβάνε?ε ενημέρ??η ??ε?ικά με ?ι? δρά?ει? και ?ι? ?ρ??οβο?λίε? ?ο? ?.?.?.Π..